• Български
  • English

Ние сме екип от професионалисти и доброволци, готови да променят подхода към социалната и консултативната работа, отивайки при хората в нужда. Стараем се да ги подкрепим, да повървим с тях и да ги придружим в пътя на промяна.

Поставили сме си амбициозни, но осмислени и важни за нас цели:

1. Развитие на иновативни социални услуги, насочени към социално включване, подкрепа и социална рехабилитация на уязвими групи /деца и семейства в риск, младежи, напускащи социални институции, деца и младежи от ромски произход, деца и младежи с увреждания и др./

2. Развитие на специалисти в областта на помагащите професии в България, чрез професионална подкрепа, супервизия и обучения.

3. Насърчаване на сътрудничеството и работата в екип между неправителствените организации, както и създаване на иновативни практики за сътрудничество между публичния сектор, бизнеса и организациите с нестопанска цел.

4. Развитие на мрежи и коалиции с цел повишаване на качеството на предлаганите услуги и осъществяване на съвместни проекти.

​5. Утвърждаване на принципите на недискриминация и толерантност в обществото, както и промотиране на семейните и нравствените ценности.

 

Ако тези цели съвпадат с вашите, ще се радваме да работим заедно !